Potenciál pre poľnohospodárstvo

Poľnohospodárska produkcia je úzko previazaná so stanovištnými podmienkami daného pozemku. Okrem klimatických a pôdnych pomerov sú poľnohospodárske činnosti ovplyvnené legislatívnymi obmedzeniami, prírodnými rizikami, ako aj kontamináciou pôdy. Kapitola poskytuje ucelený prehľad o produkčnom potenciáli pozemku, jeho súčasnom využití, faktoroch zvyšujúcich potenciál pre poľnohospodárske činnosti, ako aj faktoroch obmedzujúcich a vylučujúcich niektoré poľnohospodárske činnosti. Produkčný potenciál pozemku pre poľnohospodárske účely je vyjadrený indexom, ktorého hodnota je v rozsahu od 0 (najnižšia) do 10 (najvyššia). Jej výpočet je stanovený ako vážený priemer zistených hodnôt produkčnej schopnosti pôdy na vybranom pozemku. Zohľadňuje podmienky daného pozemku z hľadiska úrodnosti, obrábateľnosti, dostupnosti a klimatických charakteristík. Tabuľkovou formou je zároveň vyjadrené percentuálne zastúpenie subjektov poľnohospodársky využívajúcich daný pozemok, ako aj pomer vybraných klimatických a pedologických charakteristík. Textová časť môže obsahovať informácie o faktoroch, ktoré zvyšujú potenciál, akými sú napríklad blízkosť poľnej cesty alebo nízka úroveň degradácie pôdy. Z pohľadu obmedzujúcich a limitujúcich faktorov sa hodnotí napríklad prienik s rôznymi typmi ochranných pásiem, ohrozenie eróziou, kontaminácia alebo zhutnenie pôdy. Rozsah textovej časti závisí od výskytu posudzovaných javov na danom pozemku.