krajinka
alebo
Legislatívne obmedzenia
 • Národná sústava chránených území
 • Európska sústava chránených území Natura 2000
 • Územný systém ekologickej stability
 • Obmedzenia v chránenom ložiskovom území
 • Obmedzenia na chránenej poľnohospodárskej pôde
 • Obmedzenia na území chránenej vodohospodárskej oblasti
 • Obmedzenia v povodí vodárenského toku
 • Obmedzenia na území ochranného pásma vodárenského zdroja
 • Obmedzenia na území ochrany pamiatkového fondu
Prírodné riziká
 • Ohrozenie povodňami
 • Ohrozenie svahovými deformáciami
 • Ohrozenie seizmickými javmi
 • Ohrozenie vznikom sústredeného odtoku
 • Ohrozenie zamokrením územia
 • Ohrozenie vodnou eróziou
 • Ohrozenie výmoľovou eróziou
 • Ohrozenie veternou eróziou
 • Ohrozenie suchom
 • Riziko zasiahnutia lavínou
 • Zvýšená veternosť územia
 • Ohrozenie radónovou aktivitou
 • Ohrozenie krasovými javmi
 • Ohrozenie presadaním spraší
Ochranné pásma
 • Ochranné pásmo cestných komunikácií
 • Pásmo hygienickej ochrany pre čistiarne odpadových vôd
 • Ochranné pásmo elektrických vedení
 • Ochranné pásmo pohrebísk a krematórií
 • Pásmo hygienickej ochrany skládok odpadov
 • Pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskych areálov
 • Ochranné pásmo železníc a iných dráh
 • Ochranné pásmo letísk
Znečistenie
 • Znečistenie pôdy
 • Znečistenie ovzdušia
Antropogénne riziká
 • Ohrozenie haváriami priemyselných objektov alebo technickej infraštruktúry
 • Ohrozenie environmentálnymi záťažami a skládkovaním

Benefity územia v čase a priestore
Potenciál pre priemysel PRIPRAVUJEME!
Potenciál pre bývanie a bytovú výstavbu PRIPRAVUJEME!
Potenciál pre rekreáciu PRIPRAVUJEME!

Cenník

PRVÁ DIMENZIA

 • komplexné priestorové informácie
 • počet potenciálnych rizík na vybranom území
 • počet analyzovaných potenciálov na vybranom území

0 €

VSTÚPIŤ DO APLIKÁCIE

DRUHÁ DIMENZIA

 • komplexné priestorové informácie
 • legislatívne obmedzenia a ochranné pásma na vybranom území
 • zoznam možných prírodných a antropogénnych rizík s podrobným opisom
 • informácia o potenciálnom znečistení územia
 • informácie zo spracovaných územných plánov

18,00 €

s DPH
UKÁŽKA REPORTU

TRETIA DIMENZIA

 • komplexné priestorové informácie
 • legislatívne obmedzenia a ochranné pásma na vybranom území
 • zoznam možných prírodných a antropogénnych rizík s podrobným opisom
 • informácia o potenciálnom znečistení územia
 • informácie zo spracovaných územných plánov
 • potenciál pre poľnohospodárstvo na ornej pôde
 • analýza ostatných potenciálov na vybranom území

24,00 €

s DPH
UKÁŽKA REPORTU

ŠTVRTÁ DIMENZIA

PREDPLATNÉ

Objednajte si balík reportov za zvýhodnenú cenu:

 • 10 reportov zľava 15%
 • 20 reportov zľava 17%
 • 30 reportov zľava 20%
OBJEDNAŤ

Partneri